Anasayfa
Darphane Hazine Mustesarligi
  • Resmi Mühür
Resmi Mühür Yönetmeliği
Resmi Mühür Siparişlerine İlişkin Açıklamalar
Fiyatlar
İletişim

RESMİ MÜHÜR SİPARİŞLERİNE İLİŞKİN AÇIKLAMALAR

Bilindiği üzere; kuruluş kanunları ve bunlara dayanılarak çıkarılan kararnameler gereği kendilerine kamu görevi verilmiş Kurum ve Kuruluşların kullandığı Mühür ve Soğuk Damgalar 12.09.1984 tarih ve 18513 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan “Resmi Mühür Yönetmeliği” hükümleri uyarınca Genel Müdürlüğümüz tarafından üretilmektedir.

Bu kurum ve kuruluşların Mühür veya Soğuk Damga yapımına ilişkin taleplerinde gerekli şartların yerine getirilmemesi veya eksik getirilmesi gereksiz yazışmalarla siparişin karşılanmasında gecikmelere neden olmaktadır.

Buna göre; Resmi Mühür taleplerinde aşağıda belirtilen şartların eksiksiz olarak yerine getirilmesi gerekmektedir.

A – İLK DEFA MÜHÜR VEYA SOĞUK DAMGA YAPTIRILMASI HALİNDE:

Mühür veya Soğuk Damga yapımına ilişkin sipariş yazısı ekinde;

1- Mühür yapımına ilişkin;

 a) (Değişik:RG-7/2/2019-30679-C.K.-716/1 md.) Cumhurbaşkanlığı Makamı ve İdari İşler Başkanlığında İdari İşler Başkanı, Cumhurbaşkanlığına bağlı kurum ve kuruluşlar ile Cumhurbaşkanlığı Ofislerinde en üst yönetici, Cumhurbaşkanlığı Politika Kurullarında Başkanvekili,

 b) T.B.M. Meclisinde Genel Sekreter,

 c) (Değişik:RG-7/2/2019-30679-C.K.-716/1 md.) Bakanlıklar ile Bakanlıkların bağlı, ilgili ve ilişkili kuruluşlarında Bakan veya Bakanın yetki verdiği makam,

 d) Bağımsız yargı organlarında Başkan,

 e) (Mülga:RG-7/2/2019-30679-C.K.-716/1 md.)

 f) Üniversiteler ve bağlı kuruluşlarında Yüksek Öğretim Kurulu Başkanı,

 g) (Değişik: 1/7/2004-2004/7543 K.) Mahalli İdarelerde vali,

 h) (Değişik:RG-7/2/2019-30679-C.K.-716/1 md.) Mahkemeler, icra daireleri ve noterlerde Adalet Bakanı veya yetki verdiği makam onayının,


2- Mühürlerde yer alacak ibarelerin:

Tek satırlı mühürlerde : Azami 26 harf,
İki satırlı mühürlerde : Dış satır 26, İç satır21 harf,
Üç satırlı mühürlerde : Dış satır 35, orta satır 35 ve iç satır 21 harf olacak şekilde düzenlenerek gönderilmesi gerekmektedir.
(Belirtilen harf sayıları azami olup, verilen ölçülere özellikle uyulması gerekmektedir. Ayrıca ibareleri oluşturan harf sayıları belirlenirken kelimeler arasındaki boşluklar ve kısaltmalarda kullanılan noktalarında dikkate alınması gerekmektedir.)

3- Siparişin cinsine göre fiyat listesinde belirtilen sipariş bedelinin aşağıda belirtilen banka hesaplarından birine yatırılarak dekont aslının gönderilmesi gerekmektedir.

4- Yeni Mühürün veya Soğuk Damganın teslim alınmasını takiben “Resmi Mühür Berat Kağıdı’nın” alt kısmında bulunan “Teslim Alma Belgesi” nin ilgili kısımları mühürü kullanacak birim yetkilisince doldurulup imzalandıktan sonra Genel Müdürlüğümüze iade edilmesi gerekmektedir.

B – ESKİYEN MÜHÜRLERİN VEYA SOĞUK DAMGALARIN YENİLENMESİNİN TALEP EDİLMESİ HALİNDE:

Eskimesi sebebiyle mühürün yenilenmesine ilişkin sipariş yazısı ekinde;

1- Eskiyen Mühüre ait Berat Kağıdı aslının,
2- Eğer Berat Kağıdı kaybedilmiş ise; Resmi Mühür Yönetmeliğinin 3. maddesinde belirtilen Makamlardan Beratın kaybedilmesine ilişkin alınacak kayıp onayının,
3- Siparişin cinsine göre fiyat listesinde belirtilen sipariş bedelinin aşağıda belirtilen banka hesaplarından birine yatırılarak dekont aslının gönderilmesi gerekmektedir.
4- Yeni mühürün veya Soğuk Damganın teslim alınmasını takiben “Resmi Mühür Berat Kağıdı’nın” alt kısmında bulunan “Teslim Alma Belgesi” nin ilgili kısımları mühürü kullanacak birim yetkilisince doldurulup imzalandıktan sonra eski mühürle birlikte en geç 1 ay içinde Genel Müdürlüğümüze iade edilmesi gerekmektedir.

C – MÜHÜRÜN, MÜHÜR BERATININ VEYA HER İKİSİNİN BİRDEN KAYBEDİLMESİ HALİNDE MÜHÜRÜN YENİLENMESİ

Mühürün, Mühür Beratının veya Mühürün Beratı ile birlikte kaybedilmesi sebebiyle yeniden mühür yapımına ilişkin sipariş yazısı ekinde;

1- Mühürün, Mühür Beratının veya her ikisinin birden kaybedilmesi halinde; mühürü kullanan birim tarafından Resmi Mühür Yönetmeliğinin 3. maddesinde belirtilen Makamlardan Mühürün, Mühür Beratının veya Mühürün Beratı ile birlikte kaybedilmesine ilişkin alınacak kayıp onayının,
2- Sadece Mühürün kaybedilmesi halinde; Resmi Mühür Yönetmeliğinin 3. maddesinde belirtilen Makamlardan Mühürün kaybına ilişkin alınacak onay ile birlikte kaybedilen Mühüre ait Berat Kağıdı Aslının,
3- Siparişin cinsine göre fiyat listesinde belirtilen sipariş bedelinin aşağıda belirtilen banka hesaplarından birine yatırılarak dekont aslının gönderilmesi gerekmektedir.
4- Yeni mühürün veya Soğuk Damganın teslim alınmasını takiben “Resmi Mühür Berat Kağıdı’nın” alt kısmında bulunan “Teslim Alma Belgesi” nin ilgili kısımları Mühürü kullanacak birim yetkilisince doldurulup imzalandıktan sonra eski Mühürle birlikte (mühür kayıpları hariç) en geç 1 ay içinde Genel Müdürlüğümüze iade edilmesi gerekmektedir.
( Resmi Mühür Yönetmeliği Madde: 9 Resmi mühürler mühür beratı ile birlikte birimin yetkili memurlarınca muhafaza edilir. Herhangi bir şekilde kaybedilen beratlara ait mühürler kullanılamaz.)
Not: Beratı kaybedilen mühürlere yeni berat düzenlenmemekte olup, Berat kaybı sebebiyle Yeni Mühür imal edilmesi gerekir.

D – İSİM VEYA UNVAN DEĞİŞİKLİĞİ HALİNDE MÜHÜRÜN YENİLENMESİ

İsim veya Ünvan değişikliği sebebiyle yeniden Mühür yapımına ilişkin sipariş yazısı ekinde;

1- İsim veya Ünvan değişikliğine ilişkin;

a) (Değişik:RG-7/2/2019-30679-C.K.-716/1 md.) Cumhurbaşkanlığı Makamı ve İdari İşler Başkanlığında İdari İşler Başkanı, Cumhurbaşkanlığına bağlı kurum ve kuruluşlar ile Cumhurbaşkanlığı Ofislerinde en üst yönetici, Cumhurbaşkanlığı Politika Kurullarında Başkanvekili,

 b) T.B.M. Meclisinde Genel Sekreter,

 c) (Değişik:RG-7/2/2019-30679-C.K.-716/1 md.) Bakanlıklar ile Bakanlıkların bağlı, ilgili ve ilişkili kuruluşlarında Bakan veya Bakanın yetki verdiği makam,

 d) Bağımsız yargı organlarında Başkan,

 e) (Mülga:RG-7/2/2019-30679-C.K.-716/1 md.)

 f) Üniversiteler ve bağlı kuruluşlarında Yüksek Öğretim Kurulu Başkanı,

 g) (Değişik: 1/7/2004-2004/7543 K.) Mahalli İdarelerde vali,

 h) (Değişik:RG-7/2/2019-30679-C.K.-716/1 md.) Mahkemeler, icra daireleri ve noterlerde Adalet Bakanı veya yetki verdiği makam onayının,


2- İsim veya Ünvan değişikliği olmadan önce birimin kullandığı Mühüre ait Berat Kağıdı aslının,

3- İsim veya Ünvan değişikliklerinde Mühür, Mühür Beratı veya her ikisi birden kaybedilmiş ise; İsim veya Ünvan değişikliği onayı ile birlikte yukarıda belirtilen Makamlardan Mühürün, Mühür Beratının veya Mühürün Beratı ile birlikte kaybedilmesine ilişkin alınacak kayıp onayının,

4- Siparişin cinsine göre fiyat listesinde belirtilen sipariş bedelinin aşağıda belirtilen banka hesaplarından birine yatırılarak dekont aslının gönderilmesi gerekmektedir.

5- Yeni Mühürün veya Soğuk Damganın teslim alınmasını takiben “Resmi Mühür Berat Kağıdı’nın” alt kısmında bulunan “Teslim Alma Belgesi” nin ilgili kısımları mühürü kullanacak birim yetkilisince doldurulup imzalandıktan sonra eski mühürle birlikte (mühür kayıpları hariç) en geç 1 ay içinde Genel Müdürlüğümüze iade edilmesi gerekmektedir.

ÖZEL MÜHÜR VE SOĞUK DAMGALAR

Genel Müdürlüğümüz tarafından, Resmi Mühür statüsünün dışında kalan KİT, Vakıf, Dernek, Bankalar ve her türlü özel sektör kuruluşlarının Mühür ve Soğuk Damga talepleri teknik imkanlar dahilinde karşılanmaktadır.

İLETİŞİM

Adres: Darphane ve Damga Matbaası Genel Müdürlüğü Dikilitaş Mah. Yenidoğan Sk No: 55 34349 Beşiktaş-İstanbul
Telefon: (0212) 370 90 00 Dahili : 361-362-363-364-365-367-369
Faks: (0212) 370 90 99
Web:
http://www.darphane.gov.tr
e-posta: muhur@darphane.gov.tr


BANKA HESAP BİLGİLERİ

1. Ziraat Bankası,   Beşiktaş Şubesi, IBAN No: TR73 0001 0005 2901 7965 8850 29
2. Vakıflar Bankası, Beşiktaş Şubesi, IBAN No: TR12 0001 5001 5800 7295 5244 41